Botswana, 2012


9. Zebras near Kwara camp

Zebras always make interesting photos, although the stripes can play tricks on the eyes.


Previous photo

Return to thumbnails

Next photo