Cambodia - Tonie Sap Lake, 2006


7. Pole house on the lake

As we cross Tonie Sap Lake, we pass more pole houses.


Previous photo

Return to thumbnails

Next photo